29sept.
 𝗦𝗼𝗶𝗿𝗲́𝗲 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱'𝗲́𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 - 𝗣𝗔𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗲𝘁 𝗠𝗔𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘